CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023